950خدایا دستانی عطا کن کهتو را برایم از تو بخواهد
کفش پارهپشت ويترين مغازه ايستاده بود .


به کفشهاي پاره اش نگاه ميکرد.


 هزار و يک سوال از ذهنش ميگذشت.


 رويش را که برگرداند ، ميخکوب شد.

مردي را روي صندلي چرخدار ديد


که اصلا پا نداشت.


شاد و خندان از جلوي مغازه گذشت.
خدایامرا آنجا دیدی که گفته بودی نبینمت!و مرا آنجا ندیدی که گفته بودی ببینمت!خدایاقد نامردی هایم بلکه خیلی بیشتر تو مهربانی


لطفا مرا برای تمام


بودن و نبودن هایم


مواخذه نکن


 

خدایا

!

تو را غریب دیدم و غریبانه غریبت شدم،


تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم،


تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم بازگشتم،


تو را گرم دیدم و در سردترین

لحظه ها به سراغت آمدم،

تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی؟؟؟


 

الهی!

 


 من غلام آن معصیتم که مرا به عذر آرد...و از آن طاعت بیزارم که مرا به عُجب آرد


ای مرغ سحرعشق زپروانه آموز
که آن سوخته را جان شدوآواز نیامد     لحظه هايتان لبريز از معنويت 

و

 روزگارتان پر از اقاقی و عسل .
 

نوشته شده توسط علی کشکولی در بیست و هشتم فروردین 1393 ساعت موضوع | لینک ثابت